Społeczny inspektor pracy

PYTANIE

Jestem społecznym inspektorem pracy. Pracuję w szkole, która ma być zlikwidowana. Czy wg ustawy z dnia 13 marca 2003 r. urząd gminy może mnie zwolnić?

ODPOWIEDŹ

Tak, w takim przypadku stosunek pracy społecznego inspektora pracy ulegnie rozwiązaniu – całkowita likwidacja szkoły oznaczać będzie dla zatrudnionych w niej pracowników de facto likwidację pracodawcy. Gwoli ścisłości, to nie urząd gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników, a szkoła, w imieniu której działa dyrektor. Zgodnie bowiem z art. 3 i 31 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników – w takim przypadku czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Organ prowadzący szkołę decyduje o likwidacji (zarządza likwidację) szkoły, a to tylko implikuje konieczność dokonania przez dyrektora określonych czynności z zakresu prawa pracy, które sprowadzają się przede wszystkim do rozwiązania stosunku pracy ze wszystkim pracownikami zatrudnionymi w szkole i to niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (tzn. czy to jest umowa o pracę czy mianowanie). Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły zobowiązany jest rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy. W omawianym przypadku nie znajdą zastosowania przepisy mówiące o szczególnej ochronie stosunku pracy obejmujące między innymi społecznego inspektora pracy. Szczególną ochronę stosunku pracy pracownika pełniącego funkcję społecznego inspektora pracy w zakładzie pracy reguluje art. 13 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU z 1983 r. nr 35, poz. 163, z późn. zm.). Przepis ten zawiera generalny zakaz wypowiadania (w tym także warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika) i rozwiązywania umowy o pracę w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ochrona ta jest jednak uchylona w sposób wyraźny na mocy art. 411 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę oraz następujących przepisów Kodeksu pracy: art. 38 (konsultacje związkowe w związku z zamiarem wypowiedzenia), art. 39 (ochrona przedemerytalna) i art. 41 (urlop i inna usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy).

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015