Umowa na zastępstwo

PYTANIE

Pracuję w szkole od 2 lat, miałam 2 umowy na czas określony – każda po 1 roku.

Obecnie powinnam dostać już 3 umowę – na stałe, ale poinformowano mnie, że jestem zatrudniona na zastępstwo i następną umowę też będę miała na rok. W umowie nie było zaznaczone, że jest na zastępstwo. Czy jest to dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

W art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) poruszona jest kwestia zatrudniania na czas określony. Ustęp ten stwierdza, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, także w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5 (mianowany i dyplomowany), stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Z powyższego wynika, że umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, na okres nieobecności innego nauczyciela. I takie stwierdzenie winno się w podpisywanej umowie znaleźć. Nie wynika natomiast z tego, ile razy można z danym nauczycielem podpisać umowę na zastępstwo. Nie występują zatem ograniczenia co do sytuacji, w której dany nauczyciel będzie zatrudniany na zastępstwo kila lat z rzędu. A zatem dyrektor szkoły ma prawo do zawierania umowy z nauczycielem na czas określony więcej niż dwa razy, jeśli zachodzą odpowiednie warunki.

W opisanej sytuacji błędem było podpisywanie dwóch umów na czas określony bez podania, że są one na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015