Korepetycje

PYTANIE

Z nieoficjalnych informacji rodziców wynika, że nauczyciel udziela płatnych korepetycji swoim uczniom.

Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i twierdzi, że robi to legalnie. Organ prowadzący jest zdania, że dyrektor może zabronić nauczycielowi udzielania płatnych korepetycji swoim uczniom. Nie wskazuje jednak, na jakiej podstawie prawnej powinnam się oprzeć. Mam problem ze znalezieniem takiej podstawy. W związku z tym proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii.

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel nie może udzielać płatnych korepetycji swoim uczniom. Jest to niezgodne z etyką i stanowi uchybienie godności zawodu nauczyciela. Zasady postępowania nauczycieli regulują: normy etyki zawodowej (kodeks etyczny), szczegółowe normy prawne (ustawy, rozporządzenia, statut, regulaminy szkolne), zapisy konstytucji, normy obyczajowe i środowiskowe (musimy sprostać oczekiwaniom społeczności szkolnej) oraz normy etyki osobistej (stosujemy swój system wartości, który nie powinien stać w kolizji z prawem).

Wykonując ten zawód, każdy musi mieć świadomość dokonanego wyboru – uczę ale także wychowuję i opiekuję się dziećmi i młodzieżą. Należy więc zwrócić uwagę na odpowiednią postawę, kulturę osobistą, odpowiedzialność wrażliwość, uczciwość, wiedzę i hierarchię wartości (czyli to, co mieści się w pojęciu „etyka zawodu”).

Etyka indywidualna jest przedmiotem wyboru jednostki (każdy z nas może decydować, co będzie uważał za słuszne), natomiast etyka zawodowa jest związana z rolą społeczną, nie może być więc przedmiotem decyzji jednostki.

Z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynika, że wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej między innymi za uchybienia godności zawodu. Natomiast zgodnie z art. 76 ust. 1 KN za popełnienie czynu stanowiącego uchybianie godności zawodu nauczyciel może być ukarany karą dyscyplinarną (naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy, zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim okresie 3 lat od ukarania czy wydaleniem z zawodu nauczycielskiego).

Dodatkowo znowelizowana ustawa Karta Nauczyciela zrównuje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych).

Karta Nauczyciela nie wymienia listy przewinień stanowiących uchybienie godności zawodu nauczyciela, ale nie ma wątpliwości, że udzielanie korepetycji uczniowi, z którym nauczyciel prowadzi zajęcia jest tego rodzaju przewinieniem.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

2. Kodeks etyczny nauczyciela.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015