Ocena końcoworoczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

PYTANIE

Czy ucznia klasy II szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (posiada orzeczenie) uczęszczającego do masowej szkoły obowiązują zajęcia komputerowe, tak jak pozostałych uczniów?

Pewnie nie, skoro nie wymienia ich podstawa programowa dla tych uczniów. Nadmieniam, że dziecko chętnie uczy się pracy na komputerze i radzi sobie w miarę możliwości. Czy mogę go oceniać w zakresie tych zajęć? Jeżeli tak, to czy ocenę tych osiągnięć przedstawić w ocenie opisowej końcoworocznej?

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 11 ust. 5 przywołanego rozporządzenia, roczna klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Przy ocenie uwzględnienia się indywidualny program edukacyjny dla tego ucznia. Ustala się jedną ocenę klasyfikacyjną. W ten sam sposób dokonuje się oceny zachowania ucznia. W przypadku takiego ucznia, zgodnie z § 13 ust. 4 przywołanego rozporządzenia oceny bieżące oraz śródroczne i roczne powinny być ocenami opisowymi. Podobnie opisowy charakter powinny mieć oceny z zachowania.

Zgodnie z załącznikiem 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17), określającym podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyodrębnione zostały zajęcia edukacyjne, takie jak:

– funkcjonowanie w środowisku,

– muzyka z rytmiką,

– plastyka,

– technika,

– wychowanie fizyczne,

– etyka.

Uczniowie ze wskazanym upośledzeniem powinni być również objęci zajęciami rewalidacyjnymi.

Mając na uwadze powyższe ocena końcoworoczna ucznia, o którym mowa, powinna być opisowa i uwzględniać jedynie wskazane wcześniej elementy. Nie ma wśród nich, jak słusznie zauważyła autorka pytania, zajęć komputerowych.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015