Nauczanie indywidualne

PYTANIE

Jak rozumieć stwierdzenie „wyjazd na nauczanie indywidualne to czas pracy nauczyciela”.

Obowiązki realizowane przez pracownika w ramach wyjazdu wliczane są do czasu pracy pracownika. Prowadzę zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domach rodzinnych uczniów. Ile powinny trwać takie zajęcia – czy 2x45, czy 2x60 minut? I co z dojazdem – czy ten czas wlicza się w godziny pracy ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624 z późn. zm., ostatnie DzU z 2007 r. nr 35, poz. 222 ) godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Określony prawem czas trwania zajęć dotyczy wszystkich typów zajęć edukacyjnych, a więc także zajęć nauczania indywidualnego. Dlatego też długość trwania jednej godziny takich zajęć dla danego ucznia będzie określona przyjętym w danej szkole, w której zatrudniony jest nauczyciel, czasem trwania zajęć w owej szkole prowadzonych.

W kwestii wliczania czasu dojazdu do ucznia do czasu trwania zajęć nauczania indywidualnego, to wydaje się, że nie ma możliwości ich wliczenia. W doktrynie przyjęło się uznawać, że dojazd do ucznia traktowany jest jako podróż służbowa.

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania, określonego przez pracodawcę, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy lub stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Koniecznym warunkiem wypłaty należności z tytułu podróży służbowej jest zatem wydanie pracownikowi przez pracodawcę polecenia wyjazdu w celu wykonania określonego zadania służbowego. W sytuacji, gdy pracownik wykonywał zadania w ramach podróży służbowej, uprawniony jest do określonych świadczeń wypłacanych na podstawie rozporządzenia wydanego na mocy Kodeksu pracy.

Kwestie związane z dofinansowaniem kosztów dojazdów do uczniów nauczanych indywidualnie powinny być rozpatrywane w kontekście nawiązanej przez nauczyciela umowy o pracę (lub aktu mianowania) oraz określonych przez pracodawcę zadań i obowiązków nauczyciela. Umowa o pracę powinna określać m.in. miejsce świadczenia pracy przez pracownika. Podobnie akt mianowania określa stanowisko i miejsce pracy nauczyciela. Również umowa o pracę lub akt mianowania zawarty z nauczycielem realizującym wyłącznie nauczanie indywidualne powinien określać miejsce pracy tego nauczyciela. W zależności od określonego w umowie o pracę (akcie mianowania) miejsca świadczenia pracy przez nauczyciela, prowadzącego indywidualne nauczanie, będą wynikać wszelkie dodatkowe obowiązki pracodawcy, o ile nauczyciel ponosi jakiekolwiek koszty związane z tym nauczaniem.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015