Nauczanie indywidualne

PYTANIE

Jeżeli lekarz wskazuje w zaświadczeniu, że uczeń może uczestniczyć w większości zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą, a tylko z dwóch w osobnym pomieszczeniu w szkole, to czy należy mu się nauczanie indywidualne?

Lekarz stwierdził padaczkę oraz ADHD oraz wskazał, że dziecko może być z grupą na przykład na zajęciach wychowania fizycznego i informatyce, j. angielskim i niemieckim, a nie może być z grupą na matematyce i j. polskim.

ODPOWIEDŹ

Zaświadczenia lekarskie nie jest wystarczającym dokumentem do przyznania nauczania indywidualnego. Niezbędne jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Orzeczenie takie wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Organizacja indywidualnego nauczania należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Gwarantują oni (w porozumieniu) wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. tego, że określone godziny zajęć dydaktycznych powinny być realizowane w innych pomieszczeniach szkoły w ramach godzin nauczania indywidualnego).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 71b ust. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się kształceniem indywidualnym (w odróżnieniu kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).

Warunkiem organizacji nauczania indywidualnego jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Orzeczenia wydają zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Szczegółowe zasady ich wydawania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DzU z 2008 r. nr 173, poz. 1072). Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do właściwego zespołu (z reguły do zespołu poradni, na terenie działania której położona jest szkoła, do której uczęszcza uczeń). Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,

4) podpis wnioskodawcy.

Wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające:

a) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

c) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

W przypadku uwzględnienia wniosku zespół wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia (w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny).

W orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego zespół orzekający określa:

  • zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych,
  • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • możliwości uczestniczenia dziecka w życiu szkoły,
  • zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach organizowanych z oddziałem szkolnym,
  • zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach organizowanych indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

Z wnioskiem do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne występują rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. Do wniosku dołączają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Kwestie związane z organizacją nauczania indywidualnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU z 2008 r. nr 175, poz. 1086). Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015