Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

PYTANIE

Kiedy, w jakiej formie i na podstawie jakich przepisów dyrektor szkoły powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego?

ODPOWIEDŹ

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz dyrektor ma obowiązek tworzenia planu nadzoru. Do 15 września opracowany przez dyrektora plan powinien być przedstawiony do wiadomości radzie pedagogicznej i radzie rodziców. Plan nadzoru i sprawozdanie z jego realizacji może mieć dowolną formę. Proponuję prostą konstrukcję z wykorzystaniem tabel, co znacznie ułatwi dokonywanie oceny jego realizacji. Dyrektor szkoły przedstawia sprawozdanie z realizacji planu nadzoru radzie pedagogicznej i radzie rodziców obligatoryjnie przed zakończeniem każdego roku szkolnego. W praktyce stosuje się podsumowanie realizacji planu za pierwsze i drugie półrocze (na radzie plenarnej w styczniu i czerwcu) oraz całościowe sprawozdanie na radzie sierpniowej.

Informacja o realizacji planu nadzoru powinna zawierać (§ 7 ust. 4):

1. Zakres wykonania planu

a) przeprowadzonych badań,

b) hospitacji,

c) szkoleń;

2. Wnioski ze sprawowania nadzoru

a) wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków (z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych) oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,

b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami;

3. Podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.


Przykładowe sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze 2008/2009 r.


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015