Nowelizacja Rozporządzenia MEN z 30.04.2007 r.

PYTANIE

Co się zmienia w systemie oceniania uczniów w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. „w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych” oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. „zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych”?

ODPOWIEDŹ

Zmiany dotyczą:

 1. Egzaminu maturalnego:

  1. Wycofano amnestię maturalną – uczeń, aby zdać egzamin maturalny, musi zdać wszystkie egzaminy z obowiązkowych przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej (dopuszcza się poprawianie niezdanego egzaminu w tym samym roku pod warunkiem niezaliczenia jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo części pisemnej).

  2. W roku szkolnym 2009/2010 przedmiotem maturalnym obowiązkowym będzie również matematyka.

  3. Od roku szkolnego 2008/2009 egzamin maturalny w części pisemnej będzie można zdawać z filozofii, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – jako przedmiotów obowiązkowych.

  4. Wprowadzono nowe terminy składania deklaracji maturalnych – deklaracja wstępna do 30 września oraz deklaracja ostateczna do 7 lutego (tylko deklaracje ostateczne będą przekazywane do okręgowych komisji egzaminacyjnych do 15 lutego, absolwenci, którzy ukończyli szkołę wcześniej, nie będą musieli składać deklaracji wstępnej, a jedynie ostateczną).

  5. Zmieniono termin ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogramu przeprowadzania egzaminu – harmonogram ogłaszany będzie do dnia 1 września (a nie jak do tej pory na 4 miesiące przed maturą).

  6. Zmieniono termin składania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb absolwenta ze specyficznymi problemami w uczeniu się – opinię składa uczeń dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją maturalną.

 1. Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

  1. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko w jednym zawodzie (w jednym terminie).

  2. Uczniowie składają deklaracje o przystąpieniu do egzaminu zawodowego do dnia 20 grudnia, (jeżeli zajęcia kończą się w styczniu – do 20 września).

  3. Absolwenci szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę na podstawie egzaminu eksternistycznego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu zawodowego w najbliższym terminie po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły.

  4. Zwiększono kompetencje kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

 1. Sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego:

  1. Od roku szkolnego 2008/2009 egzamin gimnazjalny składać się będzie z trzech części. W części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń będzie zdawał obowiązkowo wybrany język obcy nowożytny znajdujący się na liście języków obcych nowożytnych (lista taka sama jak na maturze) – z tą różnicą, iż język wybrany przez ucznia musi być nauczany w szkole.

  2. To rodzice zdecydują, który język uczeń będzie zdawał na egzaminie.

  3. Deklaracje potwierdzająca wybór języka składać się będzie do 20 września przyszłego roku.

  4. Nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych komisje okręgowe muszą przekazać szkołom wyniki sprawdzianu i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia (jeżeli uczniowie zdawali sprawdzian lub egzamin w terminie dodatkowym, wyniki i zaświadczenia powinny być przekazane do 31 sierpnia danego roku).

  5. Wprowadzono zapis, że ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są jedynie laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz.125). Tylko uzyskanie tytułu laureata tych olimpiad i konkursów przedmiotowych będzie dawać prawo zwolnienia ze sprawdzianu lub części egzaminu oraz prawo przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

  6. Podkreślenie, że członkami zespołu egzaminacyjnego nadzorującego egzamin gimnazjalny w danej sali nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku egzaminu z języka obcego – nauczyciele tego języka.

 1. Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:

  1. Konieczne jest dostosowanie do nowego rozporządzenia statutu szkoły (do końca września).

  2. Ocena z religii i etyki wliczana do średniej oraz z innych zajęć dodatkowych, (jeżeli te zajęcia są wpisane do Szkolnego Planu Nauczania i uczęszcza na nie 100% uczniów danej klasy).

  3. Ocena z zachowania powinna uwzględniać również stopień wywiązywania się przez ucznia z obowiązków ujętych w statucie szkoły.

  4. Możliwość zwolnienia ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z nauki jazdy, w przypadku gdy posiada on prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

  5. Możliwość zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z zajęć „Podstawy przedsiębiorczości” w przypadku gdy słuchacz już zrealizował takie zajęcia na wcześniejszym etapie.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 83 poz. 562 .),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 130 poz. 906)

Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015