Dokumentacja na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego

PYTANIE

Jakie dokumenty – według znowelizowanych przepisów – powinien przedłożyć nauczyciel stażysta, kontraktowy, który składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego?

ODPOWIEDŹ

Kwestie prawne związane z awansem zawodowym nauczycieli regulują dwa akty prawne: ustawa Karta Nauczyciela w artykułach 9a do 9i oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przepisy drugiego aktu zostały w części zmienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. Dotyczą one dokumentacji, którą się składa do wglądu komisjom kwalifikacyjnym i egzaminacyjnych.

Wymagania dotyczące gromadzonej dokumentacji według znowelizowanych przepisów:

1. Zarówno nauczyciel stażysta jak i nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi swojej szkoły/placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego (musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu). Dyrektor szkoły/placówki uzgadnia z nauczycielem, czy nauczyciel złoży również dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego.

2. Następnie nauczyciel przygotowuje potrzebną dokumentację dla komisji kwalifikacyjnej (stażysta), egzaminacyjnej (kontraktowy). Są to:

1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (stażysta), egzaminacyjnego (kontraktowy);

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w wypadku nauczyciela kontraktowego także akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia;

3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze godzin pracy zatrudnionego nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w wypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze godzin niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze godzin co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej otrzymania, a w wypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.


Nauczyciel stażysta składa dokumentację do dyrektora szkoły/placówki, który powołuje komisję kwalifikacyjną, zaś nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego szkołę/placówkę, który odpowiada za powołanie komisji egzaminacyjnej.


Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia o awansie zawodowym:

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;

4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) prezentuje swój dorobek zawodowy;

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia o awansie zawodowym:

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity DzU z 2006 r., Nr 97 , poz. 674 z późniejszymi zmianami)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (DzU z 2004 r., Nr 260, poz. 2593)

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2007 r., Nr 214, poz. 1580)

Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015