Ramowe plany nauczania

MEN poddało konsultacji społecznej projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

W projekcie przedstawiono nowe plany nauczania, według których uczeń szkoły ponadgimnazjalnej będzie mógł sam wybrać przedmioty rozszerzone, jakich chce się uczyć. To oznacza, że dyrektor szkoły będzie elastycznie planować kształcenie uczniów w ciągu roku szkolnego. Zatem liczba zajęć z określonych przedmiotów dla tej samej klasy będzie różna w poszczególnych tygodniach.

Zgodnie z projektem szkoła ma dbać o wszechstronne wykształcenie ucznia. Jeśli więc uczeń zdecyduje się na kształcenie matematyczno-przyrodnicze, będzie musiał dodatkowo uczęszczać na zajęcia uzupełniające z historii i społeczeństwa. Jeśli natomiast wybierze naukę z przedmiotów humanistycznych, będzie musiał swoją wiedzę uzupełnić o przyrodę.

Proponowane zmiany dotyczą również określania liczby godzin obowiązkowych przedmiotów w tygodniu w cyklu kształcenia, czyli na przykład ile godzin języka polskiego musi być w tygodniowym planie nauczania. MEN określiło minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych zajęć. Natomiast dyrektor szkoły będzie odpowiedzialny za to, aby suma godzin w ciągu wszystkich lat nauki z danego przedmiotu była nie mniejsza niż wymienione w planie nauczania.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zlikwidowanie godzin dyrektorskich. Obecnie dyrektor ma prawo przydzielić w każdej klasie dodatkowe lekcje z puli godzin dyrektorskich. Zależnie od typu szkoły ma do dyspozycji od czterech do dziewięciu godzin. Mogą być przeznaczone na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć lub na zajęcia wyrównawcze.

Rzecznik MEN Grzegorz Żurawski poinformował, że dyrektorzy będą mieli godziny do zagospodarowania według własnego uznania . W szkole podstawowej i gimnazjum po dwie godziny, a w szkołach ponadgimnazjalnych po godzinie tygodniowo w cyklu kształcenia. Będą mogli przeznaczyć je na wybrany przedmiot w wybranej klasie. Ponadto minimalną liczbę godzin na poszczególne przedmioty obliczono na rok szkolny trwający 32 tygodnie w szkole podstawowej oraz 30 tygodni w gimnazjum, liceum i technikum, a nauka trwa od 35 do 36 tygodni. Pozostały czas będzie można przeznaczyć na zajęcia, także organizowane w innej formie niż tradycyjne lekcje.

Nowy projekt zakłada również, że dyrektor może wykorzystać również tzw. godziny karciane, które nauczyciel ma obowiązek odpracować poza pensum. Warto dodać, że projekt precyzuje, że uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej ma obowiązkowo dwie godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych, czyli przywracających mu sprawność. Rewalidacja ma być prowadzona właśnie w ramach godzin karcianych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2012 r.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015