Wynagrodzenie za nauczanie indywidualne

PYTANIE

Czy szkoła powinna zapłacić nauczycielowi za godzinę ponadwymiarową, jeśli lekcja ta nie odbyła się, ponieważ było to nauczanie indywidualne i uczeń był chory?

Podobno przepisy zostały zmienione i płatne są teraz jedynie przepracowane godziny ponadwymiarowe w nauczaniu indywidualnym lub jest możliwość ich odpracowania na zastępstwie z zaznaczeniem, że jest to zastępstwo zamiast nauczania indywidualnego.


ODPOWIEDŹ

Odpowiedzi na opisany problem należy szukać w aktach prawa miejscowego wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym dla danej szkoły/placówki. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (nauczanie indywidualne) i godziny doraźnych zastępstw, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, określa organ prowadzący szkołę/placówkę w uchwalanym regulaminie wynagradzania. Natomiast Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży nie obejmuje kwestii zapłaty za realizację nauczania indywidualnego, lecz wskazuje sposoby i tryb organizowania indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz.674 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU nr 175, poz.1086).

Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015