Konkurs na dyrektora szkoły

PYTANIE

Nauczyciel i zarazem dyrektor szkoły z końcem sierpnia 2009 r. rozwiązał umowę o pracę i skorzystał z możliwości odejścia na emeryturę (art. 88 KN).

Od 1 września w tej samej szkole został zatrudniony jako emeryt w niepełnym wymiarze na czas określony do końca lutego 20010 r. Czy w marcu może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora tej szkoły? Jeśli wygra konkurs, jak należy zawrzeć z nim umowę o pracę?


ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji nauczyciel (emeryt) może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a w przypadku wygranej, odchodzący dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym powinien zatrudnić go na podstawie mianowania.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Przepis ten nie uzależnia powierzenia stanowiska dyrektora od istnienia zatrudnienia osoby biorącej udział w konkursie, wymagając jedynie posiadania przez kandydata na dyrektora prawomocnie nadanego stopnia awansu zawodowego. Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek są określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. (DzU nr 89, poz. 826 z późn. zm.). Co do zasady kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił umotywowane zastrzeżenie w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko przez organ prowadzący (art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Jakie dokumenty osoby kandydujące powinny złożyć, przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (DzU nr 189, poz. 1855), a w przypadku szkół artystycznych załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (DzU nr 128, poz. 1339). Komisje konkursowe powołane na postawie tych rozporządzeń dokonują ocen formalnych obejmujących sprawdzenie, czy oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.


Wobec powyższego, jeżeli emeryt spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez przepisy prawa, to brak podstawy prawnej, na mocy której można by go wykluczyć a priori z kręgu kandydatów na dyrektora – emeryt powinien podlegać takiej samej ocenie, jakiej poddawani są pozostali kandydaci. Co więcej, próba takiego zróżnicowania ze względu na posiadany status emeryta mogłaby być uznana jako przejaw dyskryminacji wobec osób chcących kontynuować karierę zawodową w wieku późniejszym, co jako takie jest niedopuszczalne.

Kwestie nawiązania i ustania stosunku pracy zawarte są w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania. Karta Nauczyciela nie określa żadnych wyjątków w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, a zatem również w stosunku do dyrektora szkoły nawiązanie stosunku pracy powinno nastąpić w określony wyżej sposób. W mojej ocenie nie znajdzie tutaj zastosowania art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Trudno przecież w sposób racjonalny powiązać akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub zastępstwem nieobecnego nauczyciela, a tylko wykazanie takiego związku mogłoby stanowić podstawę do zawarcia z kandydatem na dyrektora umowy o pracę na czas określony.

Tomasz Lewickiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015