Konkurs na dyrektora szkoły

PYTANIE

W wyniku przeprowadzonego konkursu na kandydata na dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym komisji konkursowej otrzymałem 6 głosów za moją kandydaturą i 6 głosów przeciw. Czy zostałem wyłoniony jako kandydat na dyrektora, czy – jak mi powiedziano – konkurs został rozstrzygnięty, ale kandydata nie wyłoniono?

ODPOWIEDŹ

Tematyka konkursu na stanowisko dyrektora szkoły została uregulowana w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (DzU, Nr 128, poz. 1339).

Nie omawiając całej procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i ograniczając się do problematyki samego głosowania w komisji, należy podkreślić, iż zgodnie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

W Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej określono, iż komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej trzy głosy w pierwszym głosowaniu. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał bezwzględną większość głosów.

Wobec powyższego należy uznać, iż jeśli uzyskał Pan 6 głosów za i 6 głosów przeciwko Pana kandydaturze w głosowaniu, to nie został Pan wyłoniony na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z § 10 powyższego rozporządzenia kandydat może, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, zgłosić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu, ponadto organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

Agata Pijanowska – aplikant adwokacki.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015