Urlop dla poratowania zdrowia

PYTANIE

Czy można przerwać urlop zdrowotny, jeśli w czasie jego trwania zajdę w ciążę, i przejść na zwolnienie lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel korzystając z urlopu dla poratowania zdrowia, jest zwolniony z obowiązku pracy w szkole, ale jednocześnie w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

Dostarczenie przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zwolnienia lekarskiego (np. z tytułu niezdolności do pracy z powodu ciąży), tj. zwolnienia z obowiązku pracy w szkole z punktu widzenia pracodawcy (dyrektora szkoły) nie powoduje żadnych skutków prawnych. Zarówno, bowiem urlop dla poratowania zdrowia, jak i zwolnienie lekarskie skutkują usprawiedliwieniem nieobecności nauczyciela na stanowisku pracy.

Istotne jest wobec tego rozstrzygnięcie, czy możliwe jest przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia. Przepisy prawa nie zawierają regulacji dotyczących możliwości przerwania urlopu dla poratowania zdrowia (z jedynym wyjątkiem, kiedy nauczyciel w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nawiązuje nowy stosunek pracy lub podejmuje inną działalność zarobkową – wówczas dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy). Mimo iż przepisy prawa w zasadzie nie przewidują wprost możliwości przerwania urlopu dla poratowania zdrowia, to jednak wydaje się, że możliwy jest wcześniejszy powrót nauczyciela do pracy, przed upływem okresu, na jaki urlop został udzielony, zwłaszcza, jeśli możliwość taka zostanie wskazana w orzeczeniu lekarskim. Przepisy prawa nie zawierają regulacji dotyczących wydania przez lekarza orzeczenia o skróceniu udzielonego wcześniej urlopu dla poratowania zdrowia. Co oznacza, że nie ma również przeszkód formalnych, by lekarz wydał orzeczenie wskazujące na możliwość skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia. Przepisy prawa nie łączą jednak z takim faktem żadnych skutków prawnych, np. w postaci obowiązku skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Okres urlopu dla poratowania zdrowia nie jest tożsamy z okresem niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby i – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r., sygn. akt III PZP 4/88 – cel urlopu dla poratowania zdrowia (regeneracja sił pracownika) jest zbieżny z celem urlopu wypoczynkowego.

Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia możliwe jest na wniosek nauczyciela, który korzysta z tego urlopu. Jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na propozycję pracownika i skróci okres udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia – wówczas nauczyciel zostaje dopuszczony do pracy na swoim dotychczasowym stanowisku.

Warunkiem dopuszczenia nauczyciela do pracy po zakończonym urlopie dla poratowania zdrowia (nawet, jeśli zostanie on skrócony) jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy nauczyciela na określonym stanowisku. Skierowanie na badania kontrolne wystawić powinien dyrektor szkoły. Badanie kontrolne przeprowadza lekarz medycyny pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 73.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015