Urlop dla poratowania zdrowia

PYTANIE

W sierpniu otrzymałam skierowanie na leczenie sanatoryjne na okres 15 X - 4 XI. Złożyłam podanie o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia wraz z zaświadczeniem lekarskim, że wymaga tego mój stan zdrowia (było to 28 sierpnia).

Otrzymałam odmowną odpowiedź od dyrektora z uzasadnieniem, że ze względu na organizację roku nie może mi udzielić urlopu. Czy jest to zgodne z Kartą Nauczyciela? Do kogo należy się odwołać od decyzji?

ODPOWIEDŹ

Kwestia urlopu dla poratowania zdrowia omówiona jest w art. 73 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm. - ostatnie DzU z 2009 r. nr 97, poz. 800).

Ust. 1 stwierdza, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Ust. z kolei 10 mówi, iż o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Procedura przejścia na urlop dla poratowania zdrowia wygląda więc następująco: najpierw lekarz wystawia zaświadczenie o potrzebie udzielenia urlopu, a następnie dyrektor udziela go na wniosek nauczyciela „podparty” zaświadczeniem lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2005 r. nr 233 poz. 1991) precyzuje w § 2, iż lekarz ubezpieczenia zdrowotnego orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:

  1. wyników przeprowadzonych badań lekarskich,
  2. wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna na niezbędne,
  3. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Zgodnie z § 3 orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, dla nauczyciela, dyrektora oraz do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

Z kolei § 4 ust. 1 daje dyrektorowi szkoły prawo do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, co do jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy (§ 4 ust. 2). Organ odwoławczy w terminie 14 dni od otrzymania odwołania wydaje orzeczenie, które jest nieodwołalnym.

Reasumując, dyrektor szkoły ma prawo do odwołania się od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Ma ku temu uzasadnienie jeśli uważa, że nauczyciel nie powinien z urlopu korzystać. Uzasadnienie odwołania dotyczyć jednak może tylko orzeczenia lekarskiego, a więc dotyczyć może kwestii stanu zdrowia nauczyciela. Dyrektor natomiast nie ma prawa do odmownej odpowiedzi na wniosek o udzielenie urlopu z powodów organizacji roku szkolnego, gdyż takiej możliwości nie przewidują przepisy prawa.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015