Praca przy tablicy

PYTANIE

Czy istnieje w prawie oświatowym określenie „praca przy tablicy” i co ono dokładnie oznacza?

Pytanie zadajemy w związku z zatrudnieniem w szkole innych nauczycieli, takich jak psycholog, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, logopeda. Wiemy, że ich również obowiązuje Karta Nauczyciela i mają takie same prawa jak inni nauczyciele. Jednak czy można o nich powiedzieć, że pracują przy tablicy i czy w związku z tym przysługują im wszystkie prawa nauczycielskie (na przykład emerytalne)?


ODPOWIEDŹ

Sformułowanie „praca przy tablicy” jest określeniem potocznym, którego nie można rozumieć dosłownie – dotyczy wyłącznie nauczycieli i w rzeczywistości oznacza pracę wykonywaną w szczególnym charakterze. Nie ma definicji legalnej (zawartej na przykład w słowniku do ustawy) pojęcia „wykonywania pracy w szczególnym charakterze”. Doprecyzowanie tego sformułowania zostało dokonane w licznych orzeczeniach sądowych. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury, zawartym na przykład w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 października 2007 r., (III AUa 548/07), „wykładnia zarówno historyczna, jak i systemowa, prowadzą przy tym do wniosku o autonomicznym i wyczerpującym określeniu „wykonywania pracy w szczególnym charakterze”, zawartym w Karcie Nauczyciela, co wyklucza nie tylko potrzebę, ale także możliwość sięgania do innych przepisów (wykonawczych), zawierających warunki dodatkowe określenia pracy nauczycielskiej. W rozumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela zatrudnienie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela (art. 3 pkt 1 Karty) jest więc właśnie zatrudnieniem traktowanym jako praca w szczególnym charakterze (...)”. W związku z tym psycholog, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, logopeda i inni nauczyciele w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wykonują pracę w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 88 ust. Karty Nauczyciela. Poza tym, w ich przypadku funkcjonuje ogólna zasada, że skoro nie ma podstawy prawnej do wykluczenia ich pracy z zakresu pojęcia „wykonywanie pracy w szczególnym charakterze”, to mieści się ona w granicach takiego sformułowania.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015