Orzeczenie i potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

PYTANIE

Jak dyrektor szkoły powinien postąpić, jeżeli odwołał się od orzeczenia za pośrednictwem lekarza, który orzeczenie wydał, a lekarz przekazał odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, ale po upływie 14 dni od dnia wpływu tego dokumentu do lekarza.

ODPOWIEDŹ

Pytanie, jak rozumiem, dotyczy procedury odwoławczej od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nieprzekazanie przez lekarza odwołania wraz z dokumentacją we wskazanym 14-dniowym terminie może skutkować odrzuceniem odwołania z powodów formalnych. Wyjątkowo może również prowadzić do sytuacji, w której organ odwoławczy rozpatrzy odwołanie, uznając za usprawiedliwioną przyczynę przekroczenia terminu przez lekarza. W tej sytuacji dyrektor może ewentualnie złożyć pisemną skargę na działanie lekarza do organu nadzorującego pracę lekarza (np. kierownika przychodni lub bezpośredniego przełożonego), wnioskując jednocześnie o kontrolę formalną wydanego orzeczenia.

Uzasadnienie

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

Zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Lekarz ma obowiązek, w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, przekazać odwołanie wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

Nieprzekazanie przez lekarza odwołania wraz z dokumentacją we wskazanym 14-dniowym terminie może skutkować odrzuceniem odwołania z powodów formalnych. Wyjątkowo może również prowadzić do sytuacji, w której organ odwoławczy rozpatrzy odwołanie, uznając za usprawiedliwioną przyczynę przekroczenia terminu przez lekarza.

W tej sytuacji dyrektor może ewentualnie złożyć pisemną skargę na działanie lekarza do organu nadzorującego pracę lekarza (np. kierownika przychodni lub bezpośrednio przełożonego), wnioskując jednocześnie o kontrolę formalną wydanego orzeczenia. Naruszenie terminu można uznać za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ponieważ ten wymóg wynika wprost z przepisów prawa. Pomimo tego, że lekarz ma obowiązek prowadzenia ewidencji orzeczeń zdarzają się przypadki, w których ten obowiązek nie zostaje wykonany. Ewidencja orzeczeń powinna zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w wypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) datę wydania;

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 73.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2005 r. nr 233, poz. 1991), § 2 - § 6.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015