Inspektor ds. BHP

PYTANIE

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, aby dyrektor mógł powierzyć mu prowadzenie spraw BHP (rolę inspektora ds. BHP)? Szkoła liczy około 45 nauczycieli i 20 pracowników obsługi.

ODPOWIEDŹ

Kwestie dotyczące spraw BHP w placówkach reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU, Nr 109, poz. 704 z późn.zm.).

W § 4 ust. 1 stwierdzono, że pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ust. 2 § 4 określa natomiast, jakie wymagania kwalifikacyjne należy spełnić na poszczególne stanowiska.

Zainteresowany pyta o sytuację, kiedy w placówce zatrudnionych jest około 65 pracowników. W tym momencie należy odwołać się do Kodeksu pracy, w którym w art. 237 (11) § 1 stwierdzono, iż: pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

W tym przypadku stosuje się § 4 ust. 5 rozporządzenia, który mówi, że pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp, powinien spełniać wymagania określone w ust. 2 tegoż paragrafu:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

b. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pamiętać również należy, że pracodawca, w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy (art. 237 (11) § 2 Kodeksu pracy), a takim specjalistą jest osoba, która zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • posiada wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp lub

  • była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015