Sprawdzian szóstoklasisty

PYTANIE

Jak potraktować następującą sytuację: uczeń piszący próbny sprawdzian nie przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi?

Czy oceniający uznają, że uczeń nie rozwiązał żadnego zadania i otrzyma on zero punktów?

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów prawnych, które regulowałyby w sposób szczególny przeprowadzanie w szkołach tzw. próbnego sprawdzianu. Udział szkół w próbnym sprawdzianie jest dobrowolny. Odbywa się on zgodnie z procedurami obowiązującymi na prawdziwym sprawdzianie. Oznacza to, że jeżeli uczeń nie wypełnił zestawu egzaminacyjnego w wyznaczonych miejscach na odpowiedź, nie można mu przyznać punktów.

Uzasadnienie:

Przepisy dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Nie ma przepisów, które by w sposób szczególne regulowały zasady organizowania próbnych sprawdzianów. Oznacza to, że przy ich przeprowadzaniu należy stosować przepisy dotyczące zasadniczego sprawdzianu. Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Zestaw pytań i karta odpowiedzi są kodowane i stanowią podstawę oceny (brudnopis na ostatniej stronie zestawu nie podlega sprawdzaniu). Jeżeli uczeń nie wypełnił zestawu egzaminacyjnego w wyznaczonych miejscach na odpowiedź nie można mu przyznać punktów.

Prace uczniów normalnego sprawdzianu sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Natomiast w przypadku tzw. próbnego sprawdzianu prace sprawdzają nauczyciele danej szkoły.

Należy pamiętać, że po wejściu wszystkich zdających do sali, przewodniczący zespołu nadzorującego (dyrektor) przypomina (również podczas próbnego sprawdzianu):

a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu,

b) o sposobie kodowania,

c) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją

wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu.

Ma to pomóc przy organizowaniu zasadniczego sprawdzianu i zapobiec sytuacjom opisanym w pytaniu.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015