Indywidualny tok nauki

PYTANIE

Jestem nauczycielem pracującym w pełnym wymiarze godzin i mam zajęcia z indywidualnego programu oraz toku nauki.

Dyrektor poinformował mnie, że zgodnie z decyzją organu prowadzącego nie otrzymam wynagrodzenia za te zajęcia jako za godziny ponadwymiarowe, tylko że jestem zobowiązany do ich realizacji w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Czy to jest zgodnie z prawem?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 66 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który brzmi „Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej”, dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zorganizowaniu takiego toku nauki.

Wyznaczenie nauczyciela – opiekuna ucznia, który będzie realizował indywidualny tok nauki musi się odbyć na podstawie decyzji dyrektora, w której zawarte powinny być informacje: kogo wyznacza dyrektor na opiekuna, dla kogo (imię i nazwisko ucznia) organizowane będą zajęcia, zakres zadań nauczyciela, w jakim terminie ta czynność ma być wykonywana i w ramach jakiego czasu pracy (pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych czy 40-godzinnego tygodnia pracy – art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Jeżeli dyrektor w swojej decyzji wpisał, że sprawowanie opieki nad uczniem realizującym indywidualny tok nauki nauczyciel będzie wykonywał zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

„Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.”.

i nauczyciel się na to godzi, to takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015