Egzaminy eksternistyczne

PYTANIE

Kto zdaje i po ukończeniu jakiego etapu nauki egzaminy eksternistyczne? Kiedy są przeprowadzane i przez kogo? Jakie dokumenty gromadzimy przed egzaminem, jakie są opłaty za egzamin oraz jak powinien przebiegać egzamin zgodnie z procedurami CKE.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia należy szukać przede wszystkim w informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl ), na stronach internetowych (właściwych dla miejsca zamieszkania zainteresowanych) okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz art. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU z 2007 r. nr 179, poz. 1273).

Do egzaminu eksternistycznego może przystąpić wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły (słuchaczem szkoły dla dorosłych). Cenzus wieku niewątpliwie koreluje z obowiązkiem nauki (ewentualnie obowiązkiem szkolnym), któremu podlega osoba poniżej 18 roku życia. Egzamin eksternistyczny stwarza możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego), które to jest równoprawne ze świadectwem uzyskanym w wyniku ukończenia zwykłego cyklu kształcenia. Innymi słowy, świadectwo uzyskane w wyniku zdania egzaminu eksternistycznego na danym poziomie kształcenia uprawnia do podjęcia nauki na wyższym poziomie, tak jak świadectwo uzyskane przez osobę, która odbyła wszystkie zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania dla danego typu szkoły. W wypadku zdania egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego zostaje tym samym stworzona możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Konkretyzując, do egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która tej szkoły nie ukończyła, lub osoba, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) gimnazjum dla dorosłych może przystąpić osoba, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;

3) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są w całym kraju w tych samych terminach dwa razy w ciągu roku: w zimowej sesji egzaminacyjnej (w lutym) oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej (w październiku). Szczegółów, w tym harmonogramu sesji (przyporządkowującemu konkretne już terminy do poszczególnych przedmiotów), miejsc przeprowadzania egzaminów z zakresu poszczególnych zajęć (miejsc właściwych dla zdających z danych powiatów lub miast), a także materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać podczas zdawania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, należy szukać za pośrednictwem stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz właściwych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5.01.2010 r. o materiałach i przyborach pomocniczych każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu eksternistycznego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali, oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione dla poszczególnych przedmiotów, np. dla matematyki są to: zestawy wzorów matematycznych, linijka, cyrkiel oraz kalkulator prosty (czyli taki, który umożliwia tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; można też za jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe).

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych składa do komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, dołączając do wniosku:

1) świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, w przypadku ubiegania się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2) oświadczenie, że nie jest uczniem (słuchaczem) szkoły;

3) kserokopię stron dowodu osobistego zawierających datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL.

Wyżej wymienione dokumenty, stanowiące załącznik do wniosku, osoba zainteresowana powinna złożyć nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Co istotne, komisja okręgowa może odmówić dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych tylko wtedy, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, czyli jest na przykład niekompletny.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej, a czas trwania egzaminu z poszczególnych zajęć edukacyjnych wynosi:

1) w przypadku egzaminu z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych - 90 minut;

2) w przypadku egzaminu z zakresu gimnazjum dla dorosłych - 120 minut;

3) w przypadku egzaminu z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - od 120 do 150 minut.

W czasie trwania egzaminu eksternistycznego:

- każda osoba zdająca pracuje przy osobnym stoliku,

- stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy osób zdających,

- na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi oraz materiały i przybory pomocnicze dopuszczone przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

- do sali, w której jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny, nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,

- osoba zdająca, która jest chora, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez osobę zdającą lub jeżeli osoba zdająca zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego w sposób utrudniający pracę pozostałym osobom zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny tej osoby.

Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych wynosi obecnie (sesja zimowa 2010 r.) 143,88 zł, co stanowi 5,5% z kwoty 2616 zł – minimalnej stawki obowiązującego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Oznacza to, że osoba, która będzie zdawać egzaminy z trzech przedmiotów, dokona opłaty w kwocie 431,64 zł (3 x 143,88 zł). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty w całości lub w części osobę o niskich dochodach na jej umotywowany wniosek.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015