Egzamin klasyfikacyjny

PYTANIE

Jestem nauczycielem matematyki w jednym w warszawskich techników. Moje pytanie dotyczy egzaminu klasyfikacyjnego, a konkretnie terminu przeprowadzenia tegoż egzaminu.

Czy pani dyrektor ma prawo przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny bez zgody rodziców i uczniów jeszcze przed radą klasyfikacyjną kończącą rok szkolny, zmuszając nauczycieli do napisania pytań na część pisemną i ustną? Nadmienię tylko, że w większości przypadków, są to uczniowie z absencjami nieusprawiedliwionymi, niektórzy w ogóle nie uczestniczyli w zajęciach w I semestrze. Czy nauczyciele muszą uczestniczyć w tym egzaminie?

ODPOWIEDŹ

Kwestię egzaminu klasyfikacyjnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.)

Dlaczego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny?

Przyczyny przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zostały jasno określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia:

„Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania”.

Czy każdy uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego?

Jeśli nieobecności ucznia są usprawiedliwione zyskuje on automatycznie prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, w przypadku obecności nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (§ 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia). Tak więc w dyskutowanym przez nas przypadku konieczny jest wniosek ucznia lub jego rodziców oraz zgoda rady pedagogicznej. Jeżeli oba te warunki nie zostaną spełnione, uczeń traci szansę na promocję do klasy wyższej.

Warto przypomnieć, że przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego jest konieczne, aby uczeń mógł zdawać egzamin poprawkowy, o czym mówią § 18 ust. 1 oraz § 20 ust. 3 i 8 rozporządzenia.

Czy potrzebna jest zgoda ucznia i jego rodziców?

Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli z niego nie skorzysta, będzie nieklasyfikowany, a w konsekwencji nie otrzyma promocji do klasy wyższej. Obowiązkiem szkoły jest poinformowanie o tym ucznia i jego rodziców, o czym mówią § 11 ust. 9:

„Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły”.

W jakim terminie powinien odbyć się egzamin?

Paragraf 17 ust. 9 rozporządzenia mówi, że „termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)”.

Jaka powinna być forma egzaminu?

Paragraf 17 ust. 7 rozporządzenia „Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej”.

Kto przygotowuje pytania do egzaminu? Czy nauczyciele muszą w nim uczestniczyć?

Jak stanowi § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych jest jednym elementów oceniania wewnątrzszkolnego. Dokonuje go nauczyciel uczący ucznia. On formułuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 3 pkt 1). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych (§ 17 ust. 10).

Trzeba także pamiętać, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (§ 3 ust. 4).

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015