Program profilaktyczny i wychowawczy

PYTANIE

Czy programy profilaktyczny i wychowawczy można połączyć w jeden program wychowawczo-profilaktyczny?

ODPOWIEDŹ

Program wychowawczy i program profilaktyki to dokumenty wewnętrzne szkoły uchwalane przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (patrz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).W ustawie wymienia się dwa programy:

  • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

  • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane nie tylko do uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.

Oczywiście programy te powinny tworzyć spójną całość – mogą przybrać formę jednego programu wychowawczo-profilaktycznego (warto wówczas zwrócić uwagę na wyodrębnienie treści i działań wychowawczych oraz treści i działań profilaktycznych ) czy też występować w postaci dwóch odrębnych dokumentów (częściej spotykane w praktyce). To rada rodziców we współpracy z radą pedagogiczną decyduje o formie tych programów (prawo wewnętrzne tego nie narzuca). Należy przy tym pamiętać, że oba programy powinny odwoływać się do prawa zewnętrznego (nie powinny być z nim sprzeczne) to jest:

· Konstytucji RP (art. 48, 53, 54, 70, 72);

· Konwencji Praw Dziecka;

· Europejskiej Karty Praw Człowieka;

· Konkordatu między Rzeczą pospolitą Polską a Stolicą Apostolską;

· Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

· Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17)

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

· Programu polityki prorodzinnej państwa przyjętego 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów (rozdz. V);

· statutu szkoły.


Dodać jednak należy, że omawiane programy są dokumentami wewnętrznymi i jako takie powinny być dostosowane do specyfiki szkoły (etapu kształcenia, środowiska uczniów, środowiska rodziców, potrzeb rozwojowych uczniów itp.).

W art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zapisano, że program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. W przypadku gdy rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (czyli do końca września) nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program wychowawczy szkoły lub program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia tych programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Jeżeli w szkole albo placówce nie utworzono rady rodziców, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki uchwala sama rada pedagogiczna (szkoły i placówki, w których nie tworzy się rad rodziców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1101).

W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

W szkołach dla dorosłych nie uchwala się programu wychowawczego i programu profilaktyki (art. 54 ust. 6 ustawy o systemie oświaty).


UWAGA!

W ustawie o systemie oświaty nie określono, na jaki okres czasu uchwalany jest program wychowawczy i program profilaktyki. Z praktyki szkolnej wynika jednak, że programy te opracowuje się najczęściej na dany rok szkolny (co roku przychodzi nowy rocznik uczniów) co nie przekreśla możliwości kontynuowania tych programów w następnych latach czy też wprowadzania do nich drobnych korekt.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1101.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).

6. Statut szkoły.

7. Regulamin rady rodziców.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015