Plan nadzoru pedagogicznego

PYTANIE

Jaką strukturę powinien mieć plan nadzoru pedagogicznego? Co stanowi podstawę prawną jego tworzenia?

ODPOWIEDŹ

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego należy przygotować projekty najważniejszych planów i programów obowiązujących w nowym roku szkolnym. Najistotniejszym z nich jest plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Przepisy narzucają obowiązek jego tworzenia – Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU, Nr 235, poz. 1703). Przygotowuje go dyrektor szkoły i ponosi za niego odpowiedzialność. Do 15 września przedstawia go radzie pedagogicznej i radzie rodziców. Jak wynika z powyższego, rada pedagogiczna i rada rodziców nie uczestniczy w jego uchwalaniu, a jedynie przyjmuje go do wiadomości.

Plan nadzoru może mieć formę tabeli. Prosta konstrukcja ułatwia dokonanie oceny jego realizacji. Sprawozdanie z realizacji planu przygotowuje dyrektor szkoły w formie pisemnej i przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców przed zakończeniem roku szkolnego (na zebraniu rady w czerwcu lub sierpniu).

Plan nadzoru pedagogicznego powinien być opracowany na podstawie informacji wynikających z:

– planu nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty,

– wyników nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich (wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki próbnej matury, ocena sytuacji wychowawczej, wnioski pohospitacyjne),

– wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych (zespołów, komisji),

– postulatów rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

– dokumentacji szkolnej,

– przeprowadzonych badań wewnętrznych (autoewaluacja pracy szkoły),

– innych informacji dotyczących szkoły.

Priorytetem MEN w roku szkolnym 2008/2009 jest tematyka badań dotycząca skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Priorytety Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009 to:

– organizacja zajęć z języka obcego,

– diagnoza działań szkoły wynikających z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008,

– organizacja nauczania indywidualnego.


Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU, Nr 235, poz. 1703), obowiązujące od 3 stycznia 2007 roku.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015