Kurs na egzaminatora

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących kursu na egzaminatora gimnazjalnego języka polskiego. Proszę o informację, jakie dokumenty są niezbędne.

ODPOWIEDŹ

Kandydat na egzaminatora składa do właściwej dla swojego terenu zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów,
 2. formularz dla kandydata na egzaminatora,
 3. odpis (lub potwierdzoną kserokopię) dyplomu ukończenia szkoły/uczelni wyższej,
 4. potwierdzoną kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych, (jeśli na dyplomie nie ma zapisu „specjalność nauczycielska”),
 5. w przypadku osób, które ukończyły studia o kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) - potwierdzenie wystawione przez kuratora, że kierunek studiów jest zbliżony do wskazanego przedmiotu,
 6. w przypadku nauczyciela akademickiego zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
 1. 7. inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia.

Uzasadnienie:

Kandydat na egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Przy kwalifikowaniu na szkolenia, OKE bierze się pod uwagę kwalifikacje nauczycieli, potrzeby OKE w zakresie oceniania, kursy z pomiaru dydaktycznego, doświadczenie w pracy itp. (nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

O tym, kto może zostać egzaminatorem mówi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:

 1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole zgodne z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
 3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (DzU z 1997 r. nr 56, poz. 357, z późn. zm.):
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z praw publicznych,
 3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
 4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015