Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

PYTANIE

Czy można skrócić staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Jeśli tak, to co trzeba zrobić?

ODPOWIEDŹ

W obecnym stanie prawnym skrócenie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego jest możliwe w dwóch przypadkach. Zgodnie z artykułem 9c ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel mianowany legitymujący się co najmniej tytułem naukowym doktora ma prawo do skrócenia stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego do roku i 9 miesięcy. Drugi przypadek dotyczy nauczycieli skierowanych do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych. Po powrocie do kraju nauczyciele tacy na podstawie art. 9d ust. 9 Karty Nauczyciela mają prawo przy ubieganiu się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego do skrócenia stażu również do jednego roku i 9 miesięcy.

W momencie składania wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego należy zwrócić się o skrócenie stażu, najlepiej podając podstawę prawną (np. posiadanie tytułu naukowego doktora). Prośba o skrócenie stażu powinna znaleźć się w samym wniosku, a więc musi mieć formę pisemną. Do wniosku można dołączyć dokument potwierdzający prawo do skrócenia stażu, jednakże nie jest to konieczne, gdy dyrekcja szkoły posiada stosowny dokument (np. w teczce personalnej znajduje się złożony wcześniej odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora). Dalsza procedura, jak również terminy związane z awansem, są takie same jak w przypadku stażu odbywanego w normalnym wymiarze, czyli dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć, zatwierdza plan rozwoju zawodowego (lub oddaje go do poprawy, a nauczyciel poprawiając plan rozwoju zawodowego, jest zobowiązany uwzględnić wskazane poprawki), a tym samym akceptuje skrócenie stażu. Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości odmowy skrócenia stażu nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego w przytoczonych powyżej sytuacjach. Należy pamiętać, że opracowując plan rozwoju zawodowego mimo skrócenia stażu, należy spełnić wszystkie warunki konieczne do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zawarte w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015