Podanie o przedłużenie stażu

PYTANIE

Jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Obecnie przebywam na zwolnieniu, ponieważ jestem w 39 tygodniu ciąży. Moja nieobecność w pracy potrwa 11 miesięcy (a zatem przedłuży mi się staż). Czy w takim razie powinnam napisać podanie do dyrektora o przedłużenie stażu? Jeżeli tak, to do kiedy powinnam takie podanie złożyć.

ODPOWIEDŹ

Staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wiadomo, że w ciągu jego trwania mogą wydarzyć się okresy choroby, zwolnień lekarskich, urlopów itp. Ustawodawca, przewidując takie sytuacje, sprecyzował je w art. 9d ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674). Stwierdza on, że w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby, zwolnienia lub urlopu (innego niż wypoczynkowy) trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Jeśli natomiast nieobecność trwa dłużej niż rok, nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

W opisanym przypadku nieobecność trwać będzie 11 miesięcy, a zatem staż ulegnie wydłużeniu o właśnie ten okres. A zatem nie ma potrzeby pisania wniosku do dyrektora o przedłużenie stażu, gdyż w tym przypadku ma to miejsce w sposób automatyczny, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W momencie składania dokumentacji przez nauczyciela w celu przeprowadzenia procedury nadania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedstawia się stosowne zaświadczenie w Kuratorium Oświaty informujące o liczbie dni nieobecnych w okresie stażu. I na tym zaświadczeniu uwidocznione będzie 11 miesięcy nieobecności i automatyczne przedłużenie stażu o ten właśnie okres.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015