Komisja kwalifikacyjna

PYTANIE

W sierpniu powołuję komisję kwalifikacyjną. Jestem dyrektorem przedszkola jest, również jestem opiekunem stażysty (nie było innego rozwiązania).

Proszę o podpowiedź, jak ma obradować komisja (w składzie 2/3 czy 3/3) – będę na komisji jako przewodniczący i opiekun stażu? Jak punktować – pojedynczo czy podwójnie? Jak uzupełnić protokół?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może być opiekunem stażu. Dyrektor może być opiekunem jedynie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych.

Przepisy jednoznacznie oddzielają te dwie funkcje, czego wyrazem jest również to, że w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi zarówno dyrektor jak i opiekun stażu. Dlatego problem, o którym mowa w pytaniu, powinien być zgłoszony do organu nadzoru pedagogicznego z prośbą o rozstrzygnięcie w ramach sprawowanego nadzoru nad postępowaniami o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 9c ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły lub przedszkola przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym, że miedzy innymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Oznacza to, że dyrektor przedszkola może być opiekunem stażu jedynie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych.

Przepisy Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.) wyraźnie oddzielają funkcje pełnione w procesie awansu zawodowego nauczyciela przez dyrektor szkoły i opiekuna stażu.

Zadaniem opiekuna stażu jest:

  • udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  • pomaganie nauczycielowi w dokonaniu zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
  • udzielanie nauczycielowi wskazówek związanych ze zmianą planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
  • omawianie z nauczycielem prowadzonych lub obserwowanych zajęć,
  • wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Natomiast dyrektor sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu, stwarza nauczycielowi takie warunki pracy, aby mógł staż zrealizować i wreszcie ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku nauczyciela stażysty dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, przewodniczy tej komisji, a w przypadku udzielenia nauczycielowi akceptacji komisji, nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego.

Łączenie funkcji dyrektora przedszkola i opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego powodowałoby dodatkowe trudności. Zgodnie bowiem z przepisami art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;

3) opiekun stażu;

4) oraz na wniosek nauczyciela przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Z uwagi na powyższe, problem, o którym mowa w pytaniu, powinien być zgłoszony do organu nadzoru pedagogicznego z prośbą o rozstrzygnięcie, zgodnie bowiem z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015