Słownik pojęć związanych z posiedzeniem rady pedagogicznej

PYTANIE

Zwykle podczas obrad rady pedagogicznej używamy terminów, które dla większości grona są niejasne. Czy można prosić o krótkie objaśnienie terminów najczęściej używanych?

SŁOWNICZEK TERMINÓW

posiedzenie rady – zebranie grupy osób (członków rady pedagogicznej) w celu omówienia spraw, podjęcia decyzji/uchwał, wydania opinii, wnioskowania, wzięcia udziału w szkoleniu itp.

rada pedagogiczna – organ kolegialny szkoły; do jej kompetencji stanowiących należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

opinia, zdanie, przekonanie, sąd, pogląd na jakąś sprawę – wyrażanie opinii jest jedną z formą współuczestniczenia różnych podmiotów w procesie stanowienia aktów prawnych lub innych dokumentów

opiniodawca – rada pedagogiczna jako organ opiniodawczy, czyli upoważniony do wydawania opinii głównie w sprawie:

a) organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projektu planu finansowego szkoły lub placówki;

c) wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d) propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

wyrażenie opinii o określonym dokumencie – jest najsłabszą formą współuczestniczenia, gdyż opinia ze swej istoty nie wiąże podmiotu, do którego jest adresowana, ani nie nakłada nań żadnych obowiązków; opinia ma charakter niewładczy, niewiążący, co powoduje, że podmiot zasięgający opinii może ją wziąć pod uwagę albo nie; niemniej jednak niezasięgnięcie opinii danego podmiotu (kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek jej zasięgnięcia) powoduje, że naruszona zostaje procedura stanowienia danego dokumentu, co może być podstawą do zakwestionowania treści tego dokumentu

porządek dzienny zebrania, czyli program obrad pomagający w sprawnym przebiegu posiedzenia – projekt porządku powinien być przygotowany i rozesłany uczestnikom spotkania na kilka dni przed datą obrad (zgodnie z regulaminem) lub zamieszczony w zarządzeniu dyrektora; na początku spotkania członkowie rady, poprzez głosowanie, przyjmują proponowany projekt porządku lub wprowadzają do niego poprawki ( Przystępujemy do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?)

harmonogram obrad – uzupełnia porządek posiedzenia poprzez zaplanowanie czasu na każdy kolejny punkt obrad; harmonogramu nie poddaje się pod głosowanie, ma on jedynie charakter porządkowy i zmusza przewodniczącego do zdyscyplinowania uczestników i sprawnego prowadzenia zebrania

wniosek – propozycja poddana pod dyskusję i głosowanie; wnioski muszą być sformułowane w jasny, jednoznaczny sposób ( Stawiam wniosek dotyczący powierzenia pani X stanowiska wicedyrektora szkoły. Kto jest za przyjęciem wniosku?)

uchwała – wniosek, który został przyjęty przez głosowanie

poprawka – propozycja zmiany wniosku, zwykle w pewnej tylko części

uzupełnienie – projekt dodania pewnych sformułowań do wniosku

kwestia formalna – sprzeciw wniesiony przez członka rady pedagogicznej; może on dotyczyć łamania regulaminu, wypowiedzi odbiegających od tematu czy wypowiedzi mających postać uwag personalnych; w kwestii formalnej uczestnik zebrania może wypowiadać się poza kolejnością zgłoszonych mówców

wniosek formalny – dotyczy, podobnie jak kwestia formalna, nie meritum, lecz sposobu obradowania; można w ten sposób proponować zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu wypowiedzi itp.; wniosek formalny głosowany jest po jego zgłoszeniu

sprzeciw formalny – propozycja odrzucenia wniosku w całości

ad vocem – wypowiedź odnosząca się wprost do głosu poprzednika, która ma na celu wyjaśnienie ewentualnej niejasności; jeśli dyskutant wypacza sens słów poprzednika, to mówca, którego zdanie zniekształcono, ma prawo do skorygowania fałszywej interpretacji swojej wypowiedzi

przejście do kolejnego punktu porządku obrad – można wnieść w dowolnym momencie obrad; jeśli zebrani zagłosują za tą propozycją, automatycznie przerwana zostanie dyskusja nad określonym punktem porządku obrad

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015