Zasiłek na zagospodarowanie

PYTANIE

Czy zmiana szkoły (miejsca pracy) ze szkoły średniej na podstawową po dwóch latach od otrzymania zasiłku na zagospodarowanie wiąże się z koniecznością zwrotu tego zasiłku?

ODPOWIEDŹ

1. Zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela został uregulowany w art. 61 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Ten przepis w ust. 2 stanowi dodatkowo, że prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. W związku z powyższym należy stwierdzić, że prawo do zasiłku na zagospodarowanie w wysokości w nim określonej przysługuje nauczycielowi, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

· praca podejmowana przez nauczyciela jest jego pierwszą pracą zawodową w życiu, przy czym do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli;

· legitymowanie się przez nauczyciela kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania danego stanowiska;

· zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, a to w związku z regulacją zawartą w art. 91b Karty Nauczyciela, że do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przepis art. 61 ustawy nie ma zastosowania;

· nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymał go w ciągu 2 lat od podjęcia pracy w szkole;

· złoży wniosek o przyznanie mu zasiłku na zagospodarowanie, jednak w okresie 1 roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie nauczyciel spełniający wymienione wyżej wymagania powinien złożyć do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. W sytuacji gdy nauczycielowi nie zostanie wypłacony zasiłek, o którym mowa, mimo spełnienia wszystkich warunków i złożenia wniosku we właściwym czasie, ma on prawo wystąpić do sądu pracy o zasądzenie od szkoły kwoty stanowiącej jego równowartość.

4. Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Rozstrzyga o tym przepis art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela, który stanowi, że zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie jednak uzasadnionych wypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku. Na tle cytowanego przepisu rodzi się pytanie, czy obowiązek zwrotu kwoty otrzymanego zasiłku powstanie również w sytuacji, gdy nauczyciel przed upływem 3 lat, o których mowa, zmieni miejsce pracy na inną szkołę, na przykład będąc wcześniej zatrudnionym w szkole średniej, po otrzymaniu zasiłku na zagospodarowanie, zmieni pracodawcę na szkołę podstawową w innej zupełnie miejscowości. Przez szkołę bez bliższego określenia należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 (publiczne przedszkola, szkoły i placówki) i 1a (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne). W związku z tym należy uznać, że zmiana przez nauczyciela miejsca pracy (zatrudnienia) na inną szkołę nie jest zmianą zatrudnienia w rozumieniu przepisu art. 61 ust. 3 ustawy i nie spowoduje obowiązku zwrotu przez nauczyciela otrzymanej kwoty zasiłku na zagospodarowanie, także wtedy, gdy zmiana miejsca pracy wiąże się jednocześnie ze zmianą organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst. jedn. DzU 06.97.674)

Dominik Bońkowski - Radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka

www.kancelaria-adamczyk.pl

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015