Dodatkowe zajęcia w przedszkolu

PYTANIE

Czy to prawda, że od tego roku szkolnego nie można w przedszkolach przeprowadzać dodatkowych zajęć, na przykład języka angielskiego, gimnastyki czy rytmiki w godzinach między 8:00 a 13:00, ponieważ wtedy powinno się realizować podstawę programową, w której wspomniane zajęcia się nie mieszczą?

Dodam jeszcze, że zajęcia te są dodatkowo opłacane przez rodziców. Gdzie mogę znaleźć regulacje prawne na ten temat?


ODPOWIEDŹ

W tym przypadku warto przeanalizować przede wszystkim następujące akty prawa oświatowego zewnętrznego:

– Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 6);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ 6 i § 10 załącznika nr 1 – DzU, Nr 61, poz. 624);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – DzU, Nr 51, poz. 458 z późn. zm.)

Ponadto należy uwzględnić akty prawa wewnętrznego i opracowane przepisy wewnętrzne, takie jak:

– statut przedszkola;

– ramowy rozkład dnia;

– szczegółowy rozkład dnia.

Z ww. przepisów prawa oświatowego wynika, iż należy przeznaczyć na realizację podstawy programowej (zajęcia obowiązkowe) w przedszkolu minimum 5 godzin dziennie z dziennego czasu pracy przedszkola (patrz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne (art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty). Zgodnie z ramowym statutem publicznego przedszkola praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe niezależnie od obligatoryjnie realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

– dla dzieci w wieku 3–4 lat – około 15 minut,

– dla dzieci w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

Zajęcia dodatkowe realizuje się poza 5-godzinnym czasem pracy przeznaczonym na zajęcia obowiązkowe.


Organizacja pracy przedszkola

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie „ramówki” nauczyciel dla prowadzonego przez siebie oddziału ustala indywidualnie szczegółowy rozkład dnia zindywidualizowany dla każdego oddziału, uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci.

Szczegółowy rozkład dnia powinien określać:

– liczbę godzin zajęć dziennie przeznaczoną na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (minimum 5 godzin dziennie),

– liczbę zajęć dodatkowych (zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych), realizowanych na wniosek rodziców.

Zajęcia dodatkowe ustalane przez dyrektora przedszkola mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 13:00 lub później, w zależności od szczegółowego rozkładu dnia.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015