Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej

W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów (klasyfikacja śródroczna, roczna oraz końcowa).

Każda uchwała podjęta przez radę pedagogiczną powinna być opatrzona numerem wraz z zaznaczonym rokiem szkolnym, po to, by nie zapisywać treści uchwał w protokole rady. W księdze protokołów wystarczy zaznaczyć numer podjętej uchwały, kwestię, której dotyczy oraz wynik głosowania. Tekst uchwały winien być umieszczony w oddzielnym segregatorze uchwał (księdze uchwał na dany rok szkolny) i stanowić załącznik do protokołu.

Pamiętajmy, że dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli została podjęta niezgodnie z przepisami prawa oświatowego, o czym powinien niezwłocznie powiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę.

W wypadku uchwał dotyczących klasyfikacji rocznej i końcowej rada pedagogiczna podejmuje uchwałę osobno w sprawie klasyfikacji rocznej oraz końcowej. Kwestią do ustalenia jest, czy będzie to jedna uchwała w dwóch sprawach, czy też dwie odrębne uchwały.


Wzór uchwały rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa


Uchwała Nr ...../2008

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

z dnia .........................


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej

klas programowo najwyższych w roku szkolnym 2007/2008


Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) rada pedagogiczna postanawia:

§1

Zatwierdzić wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas programowo najwyższych szkoły zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

§2

Uchwalić, iż szkołę ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 2

§3

Szkołę z wyróżnieniem ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 3

§4

Nie zostali sklasyfikowani uczniowie wymienieni w załączniku nr 4

§5

Rada pedagogiczna postanowiła nie wyrazić zgody na zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych przez uczniów wymienionych w załączniku nr 5

§6

Szkoły nie ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 5

§7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez radę pedagogiczną


………………………………………………

podpis przewodniczącego pady pedagogicznej


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015