Regulamin rady pedagogicznej

PYTANIE

W jakiej formie powinien być opracowany regulamin rady pedagogicznej i jakie przepisy prawa o tym stanowią?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek opracowania regulaminu rady pedagogicznej wynika wprost z delegacji ustawowych. Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę przygotowania i ustanowienia regulaminu porządkującego zasady funkcjonowania rady pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Art. 43 ust. 2 stanowi, iż

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane .

Tak, więc ustalenie regulaminu rady pedagogicznej jest jej obowiązkiem i powinno nastąpić już na jej pierwszym posiedzeniu. Treści regulaminu ustawa nie określa, można jednak zakładać, że powinien on być uszczegółowieniem i rozwinięciem przepisów ustawy oraz statutu szkoły . Przykładowo dokument ten powinien regulować:

 1. Postanowienia ogólne

  1. Na jakiej podstawie działa rada pedagogiczna,

  2. Kto wchodzi w skład rady,

  3. Kto jest przewodniczącym rady,

  4. Obowiązki przewodniczącego rady,

  5. Zasady wyboru protokolanta itp.

 2. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

  1. Obowiązek obecności na zebraniach rady,

  2. Usprawiedliwianie nieobecności,

  3. Prawo udziału w dyskusji,

  4. Prawo głosu itp.

 3. Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania

  1. Terminy obrad

  2. Sposób informowania o terminie i porządku obrad poprzez wskazanie czasokresu pomiędzy datą powiadomienia a datą zebrania,

  3. Zwyczajowy przyjęty w szkole sposób zawiadamiania (na piśmie, drogą elektroniczną, wywieszenie ogłoszenia, zarządzenie)

 4. Tryb podejmowania uchwał i sposób protokołowania zebrań

  1. Podejmowanie uchwał

  2. Sposób głosowania, powoływanie komisji skrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do uchwały,

  3. Sposób protokołowania,

  4. Zasady dokonywania poprawek i skreśleń,

  5. Prawo wglądu do protokołu.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Kiedy regulamin wchodzi w życie,

  2. W jaki sposób dokonuje się jego noweli,

  3. Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły X w Ygrekowie ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

2 W skład rady wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez dyrektora szkoły lub przez radę za pośrednictwem dyrektora szkoły. Osoby te mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej z głosem doradczym.

4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.

§ 2

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Do obowiązków Przewodniczącego rady należy: przygotowanie projektu porządku zebrania i ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań rady, podpisywanie uchwał i protokołów, realizacja uchwał.

3. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad.

4. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, dyrektor szkoły może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi.

§ 3

1. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe.

2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 4

1. Rada pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie będącej członkiem rady.

2. Protokoły mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

§ 5

1. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej.

2. Członkowie rady potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności

3. O nieobecnościach na zebraniu członek rady pedagogicznej zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.

4. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie posiedzeń rady.

5. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

6. Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach

Rozdział 3

Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania

§ 6

1 Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym a w szczególności: przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej oraz na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady szkoły, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora. Inicjator powinien określić zwięźle cel jego skierowania.

4. Wnioskodawcom przysługuje prawo proponowania terminu zebrania, lecz ostateczna decyzja w tej sprawie należy do przewodniczącego.

5. Przewodniczący powiadamia członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

6. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołane w trybie pilnym nie wymagają przestrzegania 7-dniowego terminu.

7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia rady pedagogicznej podane jest do wiadomości w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.

§ 7

1.. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

2. Uczestnictwo w zebraniach rady jest obowiązkowe.

3. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, w obecności mniejszej liczby osób rada nie jest władna podejmować żadnych rozstrzygnięć.

4. Przed rozpoczęciem posiedzenia następuje stwierdzenie prawomocności obrad, a następnie rada zatwierdza ich porządek w drodze głosowania.

5. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełniania porządku.

6. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.

§ 8

1. Sprawy omawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową, która obowiązuje wszystkich uczestników posiedzeń.

Rozdział 4

Tryb podejmowania uchwał i sposób protokołowania zebrań

§ 9

 1. Uchwały rady pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanowiących i opiniodawczych określa ustawa o systemie oświaty (art. 41 ust.1, 2).

 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 3. Uchwała powinna zawierać: tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego.

 4. Treści uchwał nie zamieszcza się w protokołach posiedzeń rady pedagogicznej – są one gromadzone w odrębnej teczce uchwał.

 5. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 6. Integralną częścią uchwał są załączniki.

 7. Uchwały podjęte przez radę obowiązują wszystkich członków rady pedagogicznej.

§ 10

 1. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.

 3. Na wniosek członka rady i po uzyskaniu akceptacji większości, przewodniczący zebrania ma prawo zarządzić głosowanie tajne.

 4. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do głosowania.

 5. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady.

§ 11

 1. Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§ 12

 1. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

 2. Protokoły zamieszczone są w księdze protokołów (dopuszcza się wersje elektroniczną).

 3. Protokół zebrania rady zawiera: numer, datę, miejsce zebrania, nr podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności obrad, listę członków rady, zatwierdzony porządek obrad, przebieg zebrania, zgłoszone i uchwalone wnioski, podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 4. Protokół zebrania jest dostępny dla członków rady - do terminu następnego zebrania każdy z członków ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 2. Uchwała wprowadzająca zmiany podaje nową treść aktualnych przepisów.

 3. W przypadku znacznej liczby zmian, przewodniczący rady opracowuje i podaje radzie do zatwierdzenia nowy tekst regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………….

…………………………………………………………………

Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców, współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015