Likwidacja szkoły

Likwidacja placówki edukacyjnej wymaga konsultacji ze związkiem zawodowym.

Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły to akty prawne podlegające opiniowaniu przez związki zawodowe. Wystarczy jednak, że rada gminy przedstawi związkowi do zaopiniowania jeden z nich.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły podjęte na podstawie art. 59 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego.

Oto podstawowe informacje związane z likwidacją szkoły:

– szkoła publiczna może zostać zlikwidowana pod koniec roku szkolnego,

– organ prowadzący szkołę co najmniej na pół roku przed likwidacją szkoły musi powiadomić rodziców, uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu,

– szkoła może zostać zlikwidowana po konsultacji z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

– uchwała o zamiarze likwidacji szkoły lub uchwała o likwidacji szkoły musi być zaopiniowana przez związek zawodowy – termin przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 30 dni.

www.oswiataiprawo.pl
copyright © 2015